500,000 تومان

مبحث الکتروشیمی

جلسه اول و دوم این مبحث به صورت رایگان محاسبه عدد اکسایش: کاهنده و اکسنده

250,000 تومان