تدریس شمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل اول پارت اول

درسنامه که توسط استاد روی صفحه سفید نوشته شده است

درسنامه که توسط استاد روی صفحه سفید نوشته شده است قسمت دوم

تدریس شمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل اول پارت دوم

فصل یک دوازدهم پارت دوم

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل اول پارت سوم

فصل یک دوازدهم پارت سوم

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل دوم پارت اول

دوازدهم فصل دوم پارت اول

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل دوم پارت دوم

دوازدهم فصل دوم پارت دوم

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل دوم پارت سوم

دوازدهم فصل دوم پارت سوم

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل سوم پارت اول

دوازدهم فصل سوم پارت اول

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل سوم پارت دوم و سوم

دوازدهم فصل سوم پارت دوم و سوم

دوازدهم فصل سوم پارت دوم و سوم

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل چهارم پارت اول

دست نویس اول دوازدهم فصل چهارم پارت اول 

دست نویس دوم دوازدهم فصل چهارم پارت اول 

تدریس شیمی 3 ويژه امتحان نهایی فصل چهارم پارت پایانی

دست نویس اول دوازدهم فصل چهارم پارت پایانی

دست نویس دوم دوازدهم فصل چهارم پارت پایانی

تحلیل امتحان نهایی شیمی نوبت صبح و عصر خارج از کشور 1401 توسط استاد کبیری

جزوه دستنویس